• کدخبر 50144
  • 1400/04/02-12:56
  

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک

مطابق تصمیم اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشورمبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است.
رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک صادر شد.

مطابق تصمیم دیروز اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است.

بنابر رای صادره از سوی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه


منبع : خبرگزاری میزان