• کدخبر 40071
  • 1398/09/09-10:09
  

نامه اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه

نامه شماره 51512 مورخ 1398/09/06 اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه ؛ مبنی بر ارسال آمار 10% پرداختی حق التحریر اسناد و گواهی امضاء مربوط به سال 1397 به تفکیک هر ماه

بنام خدا 


احتراما" و بدوینوسیله نامه شماره 51512 مورخ 1398/09/06 اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه ؛ مبنی بر ارسال آمار 10% پرداختی حق التحریر اسناد و گواهی امضاء مربوط به سال 1397 به تفکیک هر ماه جهت روئیت همکاران عزیز در دسترس قرار داده می شود .